A l’atmosfera és on es produeixen tots els fenòmens meteorològics del nostre planeta. Així doncs, l’atmosfera és un component essencial de l’estudi de la meteorologia.

Definició d’atmosfera

L’atmosfera és l’embolcall gasós que envolta la superfície de la Terra. Aquesta està composta per diferents gasos i partícules sòlides i líquides en suspensió i està dividida en diferents capes que canvien de composició i temperatura amb l’altitud.

Composició de l’atmosfera

En l’actualitat, tres gasos, el nitrogen, l’oxigen i l’argó, constitueixen el 99,95% del volum atmosfèric. Aquests gasos apareixen constants fins a altituds properes als 80 quilòmetres. No obstant això hi ha un altre tipus de gasos, els anomenats gasos variables, que són essencials en la formació dels fenòmens meteorològics i que són:

  • Vapor d’aigua: Element essencial de la major part de processos meteorològics. Procedeix de l’evaporació de les aigües superficials i la transpiració de les plantes.
  • Diòxid de carboni: Arriba a l’atmosfera per l’acció dels organismes vius de la terra i l’oceà, també per la descomposició d’organismes vius o la crema de combustibles fòssils.
  • Ozó: La seva presència és relativament petita. S’origina en l’atmosfera superior per la dissociació de les molècules d’oxigen per la radiació ultraviolada i la seva recombinació en ozó. Es localitza principalment entre els 15 i 35 km. Constitueix un embolcall protector contra les radiacions ultraviolades sense la qual la vida al planeta seria destruïda.
  • Aerosols: Són partícules suspeses de pols, fum, cendres, sals i matèria orgànica. Bàsicament actuen com a nuclis de condensació a partir dels quals es formen els núvols i les boires.

Capes de l’atmosfera

Atenent al perfil vertical de temperatura, l’atmosfera es divideix en cinc capes ben definides:

  • Troposfera: És la part inferior de l’atmosfera, la qual es troba en contacte amb la superfície terrestre. Té una temperatura mitjana d’uns 15 graus. En ella la temperatura descendeix amb l’altitud (gradient tèrmic vertical) de l’ordre de 6,5 graus cada 1.000 metres. El límit de la troposfera se li denomina tropopausa, una capa que té una temperatura mitjana de -57 graus. La seva altura varia entre els 20.000 metres en els pols i els 30.000 metres a l’Equador.
  • Estratosfera: Arriba fins als 50.000 metres d’altitud i tanca en ella la coneguda capa d’ozó que ens protegeix de les radiacions solars. En aquesta capa la temperatura augmenta amb l’altura fins a arribar als 20 graus. La pressió pel contrari baixa. El límit de l’estratosfera se li coneix com a estratopausa.
  • Mesosfera: La temperatura torna a descendir ràpidament fins als -80 o -90 graus, a prop dels 80 km, on es troba el seu límit, la mesopausa.
  • Termosfera: També anomenada Ionosfera, per les diverses capes ionitzades que conté, en ella la temperatura torna a ascendir fins a valors de 200 o 300 graus.
  • Exosfera: Últim confí que ens separa de l’espai. Les temperatures poden arribar als 2.200 graus i l’aire aquesta tan ionitzat que actua com a conductor de l’electricitat.
capes de l'atmosfera

Contaminació atmosfèrica

Podem definir la contaminació atmosfèrica com el conjunt de substàncies presents en l’aire en concentracions tal que incideixen negativament tant en les persones com a la resta d’éssers vius de la Terra.

La contaminació atmosfèrica pot tenir un origen natural. Pot ser causada per les erupcions volcàniques o grans incendis forestals. També pot ser causada de forma artificial, per les activitats industrials, el trànsit o la ramaderia extensiva.

Hi ha diferents gasos contaminants a l’atmosfera, des de gasos tòxics, fum, smog, cendres volcàniques, material radioactiu.

Efectes de la contaminació atmosfèrica en la salut

Molts estudis demostren que la contaminació atmosfèrica és nociva per a la salut.

L’aire contaminat està lligat principalment a malalties pulmonars i un augment dels atacs cardíacs. Nivells alts de contaminació atmosfèrica segons, l’Índex de Qualitat de l’Aire de l’Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units (EPA, per les sigles en anglès), perjudiquen directament a persones que pateixen asma i altres tipus de malaltia pulmonar o cardíaca».

Hi ha altres problemes de salut relacionats amb la contaminació atmosfèrica, per exemple, el consum de productes alimentaris contaminats o el consum d’aigua contaminada per substàncies suspeses que cauen en mars, oceans i llacs.

contaminació
Scroll al inicio